Per arribar a portar a terme una feina, activitat o negoci cal seguir un procediment, un procés: un BPM. Un cop entrats en la fase de producció, necessitem garantir que tot allò que fem sigui de qualitat i valorat.

Les persones tenim la capacitat d’actuar d’acord amb el nostre pensament i coneixement. Som aptes per raonar, exposar i fruit de les nostres experiències podem estendre el nostre saber cap als altres. Les nostres idees es converteixen en plantejaments i aquests en la majoria de les ocasions, si són considerats i sota consens, en procediments, en maneres de fer i actuar.

Els procediments són en certa manera com les normes, és a dir, els acords per portar a terme els objectius marcats, però les normes, com també les lleis, tenen sempre la seva interpretació, tot i que amb la deguda formació tothom les coneix per actuar en conseqüència, sempre hi haurà desviacions o personalitzacions que fan que l’objectiu final pugui variar i tot plegat per no disposar de pautes degudament marcades.

Cal fer saber que tot procediment sigui degudament reconegut i valorat per a tothom, és a dir, garantir que treballem degudament per l’eficiència i la qualitat. No obstant això, entenem que per fer el mateix podem arribar-hi de diferent manera i és aquí on resideix la necessitat de disposar de normatives per tal de regular els procediments.

Les normes ISO són un conjunt de normes orientades a ordenar la gestió, els procediments d’una empresa. A causa de l’alta competència entre les empreses ha fet que les normes ISO han guanyat un gran reconeixement i acceptació internacional.

Les normes ISO van néixer amb la finalitat d’oferir orientació, coordinació, simplificació i unificació de criteris a les empreses i organitzacions amb l’objectiu de guanyar efectivitat i reduir despeses, tanmateix, aconseguir crear un estàndard per a les normes de producció i serveis per a les organitzacions internacionals.

Actualment, les normes ISO s’han adoptat per multitud d’empreses i organismes de tots els països amb la voluntat d’homogeneïtzar els paràmetres de qualitat i seguretat de tots tipus de producte creat i servei ofert. Disposar doncs d’una ISO és actualment garantia de qualitat contrastada.

Les normes ISO són establertes per l’Organisme Internacional d’Estandardització (ISO), i es componen d’estàndards i guies relacionats amb sistemes i eines específiques de gestió aplicables en qualsevol tipus d’organització.

Les normes ISO, serveixen doncs per dir i dir-ho d’una manera plana, que treballem així i que ho fem bé i sota una declaració que evidentment ha estat auditada, però per tal de conduir perfectament els procediments, els processos, cal que aquests estiguin degudament auditats i gestionats internaments i d’aquí neixen els Gestors de Processos o més coneguts com a BPM o també, Gestors de Processos de Negoci.

Un BPM (Business Process management) es una metodologia disciplinaria de gestió que té com a objectiu la millora de l’eficiència i optimització dels processos de negoci interns mitjançant la mateixa gestió de processos, parlem doncs d’un optimitzador dels processos. Un BPM es un programari o solució que tracta els mètodes tècnics i eines per dissenyar controlar i analitzar els processos de negoci en els que intervenen, persones, sistemes, aplicacions, dades i organitzacions, es per tant un programari que facilita tots els aspectes de la gestió de processos de negoci incloent el disseny, Workflow aplicacions, la seva integració al sistema i el seu control.

Una ISO tindrà millor auditoria si aquesta està sota un BPM, voldrà dir que tot el procés està sota un procediment dissenyat en el corresponent programari en el qual actors, procediment i resultats estan auditats i sota control.

Des de RIC.DOC treballem en ferm i plenament convençuts en la metodologia i la pràctica del nostre BPM Dokuflex que un cop fet l’anàlisi ens permet implantar perfectament tot tipus de procediment. Ja no sols parlem de dir que clarament la nostra ISO està degudament implantada, ens permet guanyar en molts aspectes com per exemple:
• Eliminació i reducció de tasques manuals.
• Control de duplicitat.
• Reducció del lead time dels processos.
• Millora de serveis.
• Seguretat en les regles del negoci.
• Adreçament automàtic de problemes.
• Auditoria completa dels processos realitzats a l’empresa.
• Satisfacció dels nivells de servei combinats amb clients
• Augment de la competitivitat de l’empresa.
• Integració amb altres aplicacions
• Firmes digitals,

En definitiva el BPM és una una plataforma que integra tota la gestió de processos, documents i continguts en un únic repositori de dades. Suposa per tant una millora de tots els processos empresarials i per tant, un benefici clar in contrastat. Tot plegat ens porta a dir que gràcies al BPM que és l’eina que gestiona, condueix controla els processos de l’empresa, ens porta i dona com a fruit al BI (Business Intelligent) es a dir a la disponibilitat immediata de la informació per a la presa de decisions.

RIC.DOC és una empresa degudament coneixedora i experimentada en la Gestió de Processos i la seva mecanització i digitalització, la nostra experiència ens avala. Confiem plenament amb Dokuflex per tal de portar a terme tots els nostres projectes, ens permet molta agilitat a l’hora de fer qualsevol adaptació.

Confia amb nosaltres.

Newsletter ProfesionalToda la información que necesitas para convertirte en una Empresa 4.0.

Te mandaremos toda la información que necesitas mensualmente.