El canvi ja està aquí i li donem la benvinguda al costat dels nous suports als quals poder signar i que alhora tinguin el mateix valor legal

El paper, aquest mitjà de divulgació de l’escriptura humana ha estat present en les nostres vides existents rere generació en generació, documentant i recollint informació històrica de la nostra existència humana.

En el cas de l’origen dels suports o mitjans d’escriptura, van tenir lloc a Mesopotàmia cap a 3200 a.C. amb els anomenats caràcters cuneïformes que es van escriure sobre tauletes de fang i cera. Després es va passar a escriure sobre el papir, donant lloc posteriorment al pergamí i finalment sobre diversos tipus diferents de paper. Sempre m’agrada comentar com introducció al tema alguna analogia del passat, comparant amb l’evolució dels mitjans de què disposem ara.

Com es pot pensar sobre tota aquesta analogia històrica dels suports en l’escriptura, podem pensar també en tota la gran evolució que també han tingut a terme les signatures. Les signatures, han evolucionat, passant des signatures amb taques de sang i posteriorment aplicant segells o tampons de cera. Al cap de l’evolució social, les firmes han passat a ser una representació estilogràfica única de cada persona, que un cop s’ha aplicat en un document, converteix aquest document en únic i personal, ja que amb la nostra signatura rúbrica, vam aprovar la nostra autorització a aplicar al que conté l’escrit en el document. Aquestes signatures que vam realitzar anteriorment tenien caràcter legal, però i ¿si ho plasmem en el nostre entorn d’ús digital? Són aquestes mateixes firmes, legals i estan certificades?

¿Perquè faig tant èmfasi en tot això? Doncs la veritat, és que estem a punt de viure un canvi. El paper, ha estat des dels inicis de la història documentada, el nostre mitjà per poder transmetre el nostre text i per tant les signatures, per donar el nostre consentiment autoritari. El paper, com tots ja sabem, tendirà a desaparèixer donant lloc a nous suports de divulgació documental, que ens pugui brindar la tecnologia. Aquesta tecnologia, gràcies als sistemes de Solucions Documentals, fa canviar la perspectiva física del medi del paper. Aquest canvi alhora comporta la manera de poder signar. Passem a l’era digital en l’entorn de les solucions documentals, brindant més mobilitat i alhora contribuint a no consumir recursos naturals. El canvi ja és aquí i li donem la benvinguda al costat dels nous suports als quals poder signar i que alhora tinguin el mateix valor legal.

Molts usuaris que no estan dedicats al món tecnològic a les solucions administratives, poden confondre els conceptes a què es refereix, en parlar de la signatura digital o signatura biomètrica. ¡Ara ho aclarim!

La gran majoria de les vegades, es tendeix a confondre els termes i es parlen d’aquests suports com únicament a la signatura electrònica. No és el mateix parlar d’usar el mètode de signatura digital o utilitzar el mètode de la signatura biomètrica. Són suports de signatura i mètodes diferents, que cal desglossar i tenir en compte abans de referir-se a un o en un altre.

> Primer de tot cal matisar que en dir la paraula Signatura Electrònica, és un concepte ampli i per tant diem que és una expressió genèrica, que engloba tot allò relacionat amb la tecnologia de les solucions documentals. Podríem dir que en parlar de signatura electrònica no diem que és un mètode o suport (manera de signar), sinó el concepte genèric de tot al que es refereix des del punt de vista tecnològic. Cal també matisar, que ha modificacions (versions) d’aquesta categoria, que porta el nom de Signatura Electrònica Avançada, que utilitza mètodes més sofisticats.

> Quan parlem de Signatura Digitalitzada, tampoc té el mateix significat que en denominar signatura Digital. Són tipus diferents. El primer de tot, és que en una signatura, busquem que sigui certificada legalment per una entitat emissora i pugui ser utilitzada per donar veracitat al nostre document. La signatura digitalitzada, és aquella signatura que no té certificació i és una signatura manuscrita que ha estat escanejada prèviament per un escàner, és a dir s’és un escaneig de la representació gràfica de la signatura manuscrita i que posteriorment, aquesta firma ha estat “enganxada” en el document. Aquest mètode, s’utilitza en moltes ocasions en termes a experts de màrqueting, quan han d’enviar documentació massivament amb la signatura escanejada del responsable de departament o direcció. Però com bé torno a recordar i a esmentar, aquest tipus de signatura no ens garantida una veracitat o certificació legal al nostre document, simplement hi ha la imatge de la signatura al peu del document. Aquesta nomenclatura és la que porta lloc a confusió al significat de Signatura Digitalitzada i la Signatura Digital.

> La Signatura Digital és una de les solucions en termes de suport de signatura, que conté certificació legal de signatura de documents, destinats a tractar en les administracions públiques estatals i també davant l’Agència Tributària (AET). Utilitza un sistema de criptografia de clau pública PKI (Public Key Infrastructure) que ha de ser emesa per una entitat emissora de certificats digitals. L’entitat emissora que ens pugui certificar la validesa / veracitat de la signatura és la que ofereixen la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre), altres entitats poden ser CAMERFIRMA, ANCERT, DNI Electrònic, etc. També la signatura Digital pot ser utilitzada per a l’ús intern de la nostra empresa, per atorgar veracitat a tota la nostra documentació interna empresarial (Albarans, Factures, etc.) fins i tot podem habilitar la funcionalitat per a usar-al costat del nostre correu electrònic per a garantir a tots els nostres destinataris, que el nostre enviament de mailing prové d’un origen segur.

> La Firma Biomètrica, es tracta d’un mètode i suport de signatura que la podem afegir en la categoria de signatura electrònica avançada i que també té certificació legal a l’hora de signar documents digitals. Tal com el seu nom indica, requereix presencialment que una persona realitzi el traç de la signatura manuscrita sobre un dispositiu de captura de traç. Existeixen dispositius especialitzats a capturar el traç, capturant valors mètrics de la signatura, que poden ser la forma gràfica de la rúbrica, que contempla en diversos punts la trajectòria. També pot capturar la mètrica de la pressió que exercim sobre la superfície del dispositiu. Els dispositius que millor poden capturar aquestes dades són per exemple les tauletes de signatura electrònica avançada, com ara la marca WACOM, que tenen una major sensibilitat de captura de valors biomètrics. També poden utilitzar dispositius amb pantalla tàctil de tipus capacitiva per captar els trets de la signatura.

Els punts forts a considerar d’aquest tipus de mètode o suport signatura, és que alhora de recollir valors del tret de signatura comentats anteriorment, utilitza un procediment en què es basa que podem realitzar més d’una sola signatura al mateix document, mantenint la validesa de totes i cadascuna d’elles. També és important ressenyar, que el document digital manté la seva integritat (no hi ha cap modificació del mateix) i autenticitat, ja que les dades no es traslladen a cap servidor extern. Tant el propi document en si i la persona que signa, estan vinculats amb la mateixa firma. No poden ser manipulades (estan tancats), no es permeten usar-les en altres documents.

A Espanya, com la resta de països de la comunitat Europea, es garanteix l’autenticitat i la legalitat dels documents electrònics, gràcies a les dades capturades a través dels suports de signatura digital i signatura biomètrica, ja que es té el valor de l’ integritat i autenticitat al document en no poder ser repudiat pel signatari. Té una validesa jurídica total, ja que segons la llei 59/2003, del dia 19 de Desembre publicada al BOE, s’aprova que la signatura biomètrica proporciona valor probatòria davant un tribunal, gràcies a tota aquesta recollida de dades biomètriques.

Amb tota aquesta redacció, plasmada en aquest article, he volgut informar dels tipus de mitjans o suports de signatures digitals que existeixen actualment al nostre món tecnològic en ple canvi i evolució. Tal com he esmentat anteriorment en aquest article, estem patint un ple canvi de passar del paper a un traspàs de document digital. La nostra marca personal (signatura) també ha d’evolucionar.

Newsletter ProfesionalToda la información que necesitas para convertirte en una Empresa 4.0.

Te mandaremos toda la información que necesitas mensualmente.