En els últims anys les pimes estan emprenent un gir estratègic, passant de convertir-se en empreses poc tecnològiques a ser el clar perfil de negoci que totes les empreses que ens dediquem al software volem connectar amb elles, no només per la seva clara tendència a la digitalització sinó perquè també ha arribat el moment perquè aquestes empreses facin definitivament el canvi per seguir sent competitius.

És imprescindible que les pimes entenguin que el món canvia, que també ho fan els models de negoci i que per tant cada vegada cal ser més ràpids si volem estar al mercat, i això només ho ofereixen aquelles empreses que s’han oblidat de l’analògic i els seus comportaments de negoci es basen en actituds gairebé 100% digitals.

I és que multitud de documents que es manegen en les pimes diàriament en la gestió empresarial, són documents que recullen informació imprescindible per al bon funcionament del negoci: ofertes, comandes, albarans, factures, escriptures, contractes, etc.) i que moltes vegades queden en l’oblit en un arxivador o una carpeta de Windows, fins que els necessitem. Entendre que fa falta un canvi de model suposa entendre que la digitalització ens ajuda a millorar com a empresa, a millorar el tracte amb els clients o a reduir costos.

La transformació digital ha de ser el repte prioritari avui en les pimes, prendre-li-ho com una nova estratègia empresarial. Una decisió real i dràstica que sigui liderada per l’alta direcció de l’empresa, que a més ajudi en el procés del canvi tant cultural com a organitzatiu.

Aquest canvi pot ser difícil al principi? Pot portar-nos un temps entendre-ho però un nou software en el nostre negoci no ho tenim que veure com l’enemic sinó com la solució. D’aquesta manera entendrem que l’accés a la informació que contenen els documents depèn del bon procés d’arxiu i emmagatzematge segur que es faci d’ells, si no ho hem arxivat correctament, traspaperarem (arxivador tradicional) o perdrem informació d’un ordinador sense disposar de còpia actualitzada de seguretat (carpetes de Windows) llavors tenim un problema amb repercussions negatives per al nostre negoci.

Arxivar, guardar de manera segura i accedir amb immediatesa a la informació dels documents agilita els processos empresarials i suposa una repercussió directa en els beneficis empresarials.

La nostra tasca des de RIC.DOC és ajudar a qualsevol tipus d’empresa o negoci a fer fàcil aquest procés. Acompanyem amb les nostres solucions digitals (ECM, BPM, SAP BO, Signatura Remota o Ticketing) a resoldre problemes reals, optimitzar o automatitzar processos.

I encara que encara queda un llarg camí, les pimes ja estan prenent consciència, s’interessen i implementen solucions de digitalització documental, i no només ho fan en departaments d’administració, pensant que la importància de la gestió documental només se centra en factures, sinó que solucions com un ECM (repositori digital documental) també es pot implantar en tots els departaments de l’empresa i la seva gestió d’arxius i documents, com en projectes, informes, presentacions, pressupostos, etc.

En RIC.DOC creiem fermament i vam demostrar que un bon sistema de gestió documental és imprescindible per a totes aquelles pimes o negocis que vulguin ser eficients.

Newsletter ProfesionalToda la información que necesitas para convertirte en una Empresa 4.0.

Te mandaremos toda la información que necesitas mensualmente.